ساختمان چشم

 

قرنيه

قرنيه قسمت شفاف و شيشه مانند جلوی چشم ميباشد که مقطعي از يك كره يا يك جسم بيضوي است واز وراي آن قسمت رنگي چشم يعنی عنبيه ديده می شود. اعمال جراحی ليزيک و يا ليزر برای تصحيح شماره عينک بروی اين قسمت انجام می گيرد. با انجام اين گونه اعمال جراحی، انحنای قرنيه تغيير و شماره چشم اصلاح می گردد.ـعمل پيوند قرنيه در بيماريهايی مانند عفونتها وديستروفی ها که سبب کدورت قرنيه و بيماری قوز قرنيه که سبب نامنظمی سطح قرنيه می گردند، روی اين ناحيه از چشم انجام می گيرد. در اين نوع عمل جراحی، قرنيه بيمار با يک قرنيه سالم از چشم انسانی ديگر که فوت کرده تعويض می گردد. عمل پيوند قرنيه شايعترين و موفقترين پيوند اعضاء در بدن انسان محسوب می گردد.ـ

 

صلبيه

 

صلبيه قسمت سفيدی چشم است که درامتداد قرنيه ميباشد و تا پشت چشم و تاعصب بينايیادامه می يابد. اين لايه و قرنيه تمام اجزای چشم را در خود جای می دهند. ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

عنبيه

عنبيه قسمت رنگي چشم است كه در پشت قرنيه قرار ميگيرد و به رنگهاي مختلف مانندآبي، سبز، قهوه‏اي، عسلي وغيره مي‏باشد. بعلت شفافيت قرنيه، عنبيه از ورای آن بخوبی ديده ميشود. خصوصيات و ساختمان عنبيه هر فرد مانند اثر انگشت ویمنحصر بفرد ميباشد بطوريکه اخير در سيستم های امنيتی پيشرفته از عنبيه بعنوان شناسايی افراد استفاده می کنند. ـ

 

 

 

مردمک

 

 

مردمک در واقع سوراخ گردی است که در مرکزعنبيه چشم تعبيه شده است. مردمك همانند ديافراگم دوربين عكاسي، ميزان نور ورودي به داخل چشم را کنترل مينمايد، بطوريكه روزها كه نور محيط بيشتر است، مردمك كوچكتر و بالعكس شبها بزرگتر مي‏شود.

 

 

 

 

 

 

 

عدسی

عدسی در پشت مردمك واقع شده است و عمل تطابق و متمركز کردن نور بر روي شبكيه را انجام می دهد. در هنگام مطالعه، عدسی با تغيير انحنا خود اين امکان را ايجاد می نمايد که بتوانيم اجسام نزديک را بخوبی ببينيم . اين قابليت از سن 45-40 سالگي به بعد، کاهش می يابد وبنابراين پير چشمی عارض می گردد، بدين معنا که برای ديد نزديک و مطالعه نياز به عينک جداگانه خواهد بود.

 

آب مرواريد که يکی از شايعترين بيماريهای چشم ميباشد بعلت کدر شدن عدسی چشم اتفاق می افتد.

 

 

 

 

 

زجاجية

زجاجيه در واقع يک ماده ژله مانند شفافي است كه محوطه پشت عدسی چشم را پر مي‏كند. اين ماده ژل مانند در سنين پايينتر قوام بشتری دارد و با افزايش سن تغييراتي در اين ژل به وقوع مي‏پيوندد كه قوام آن را کاهش می دهد. همچنين در افرادی که نزديک بين هستند بعلت اينکه محوطه پشتی چشم آنها بزرگتر از افراد ديگر می باشد، تغييرات در ژل زجاجيه سريعتر به وقوع می پيوندد. اين تغييرات را افراد ممکن است بصورت اشكال متحركي شبيه مو و يا بال مگس ( مگس ‏پران) در ميدان بينايی خودشان ببينند. خصوصا در موقع نگاه به يك زمينه سفيد و روشن اين اشکال بيشتر جلب توجه مي‏كند.

 

بعلت چسبندگی طبيعی زجاجيه به اطراف شبکيه، در هنگام بوجود آمدن مگس پران جديد يا ديدن جرقه نورانی، چشم بايد مورد معاينه دقيق قرار گيرد تا از عدم پارگی و سوراخ شدگی شبکيه مطمئن گرديم.

 

 

شبکيه

شبکيه پرده حساسه چشم می باشد که ته چشم را کاملا فرش نموده است. اين پرده به مانند فيلم در دوربين عکاسی عمل می کند. در واقع قرنيه و عدسی چشم نقش متمرکز کردن تصوير اشيا را بر روی اين پرده حساسه دارند وسپس اين پرده، تصوير تشکيل شده را به امواج عصبی تبديل کرده و از طريق عصب بينايی به مغز ارسال می نمايد.

 

 

 

مرکز بينايی يا ماکولا ناحيه ای از مرکز شبکيه است که حدود ۵/۱ ميليمتر قطر دارد و بيشترين ميزان حدت بينايی در اين قسمت از شبکيه متمرکز ميباشد. در صورت آسيب اين ناحيه، بينايی می تواند تا بيش از ۹۰ درصد کاهش يابد. بيماری دژنرسانس ماکولا ( به زبان عاميانه پوسيدگی مرکز بينايی) که در بعضی از افراد در سنين بالا پيش می آيد وسبب کاهش متوسط تا شديد بينايی می گردد، در اين ناحيه اتفاق می افتد.

 

عصب بينايی

عصب چشم در واقع ادام سلولهای حساسه شبکيه است که تا بخشهايی از مغزادامه می يابد و امواج بينايی را از شبكيه به مغز انتقال مي‏دهد.

 

 بيماريهايی مانند مولتيپل اسکلروزيس يا همان می تواند آسيبهايی

را در مسير عصب بينايی ايجاد و سبب کاهش بينايی گردد. سمومی مانند الکل متيليک (الکل چوب) سبب آسيب دائمی عصب بينايی وخشک شدن (آتروفی) عصب بينايی می گردد و نابينايی غير قابل درمان ايجاد نمايد.